نظرسنجی ازدانشجویان

عالی

   علامت : قرمز ضعیف  علامت : قهوه ای متوسط  علامت: سبز خوب   علامت : آبی عالی                                 برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان