تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله در مدیریت

تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله در مدیریت

محتوای دوره

 

 • مدیریت و سازمان
 • سطوح مدیریت و تصمیم گیری
 • تمرکز و عدم تمرکز
 • تعریف تصمیم گیری و مختصات آن
 • نظریه های تصمیم گیری
 • فراگرد تصمیم گیری و حل مساله
 • فراگرد مساله یابی
 • انواع تصمیم
 • فراگرد منطقی حل مساله
 • عارضه گروه اندیشی
 • اتاق های فکر در تصمیم گیری
 • تفکر شش کلاه
 • تکنیک های خلاقیت در حل مساله
 • دلفی
 • طوفان فکری
 • استخوان ماهی و کوه یخ
 • موانع حل مساله
 • انواع مدلهای تصمیم گیری
 • موانع خلاقیت در حل مساله​


برچسب ها

تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله در مدیریت  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان