اصول واشنایی اولیه چرتکه

صورة ذات صلة 

مقدمه : امروزه همه آنهایی که با علوم سروکار دارند ، بر این باورند که ریاضیات پیشاهنگ دانشهاست و هر فردی که میخواهد درست بیندیشد و بهتر فکر کند ، ناگزیر است با ریاضیات آشنا شود . متاسفانه ریاضیاتی که دانش آموزان در مدارس می آموزند ، با فرمولهای خشک وخالی و مسائل خسته کننده دور از واقعیتش ، خیلی از کودکان را تا آن حد می آزارد که از فراگیریش منصرف میشوند و به حفظ کردن فرمولها ناچار میشوند . عده زیادی هم نه به خاطر علاقه بلکه فقط از سر اجبار و گرفتن نمره ریاضی را میخوانند . ولی واقعاً ریاضیات چیزی فراتر از فرمولها و قوانین خشکی است که در مدارس میخوانیم . ریاضیات میتواند بسیار بسیار شیرینتر باشد .

زمانی که ریاضیات با سرگرمی ترکیب میشود ، نه تنها خسته کننده نیست بلکه موجب میشود ذهنمان دیگر خسته نشود و حتی برای رفع خستگی ذهنی هم کاربرد دارد .در تحقیق حاضر بر آن است ، آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه را بعنوان یکی از روشهایی که ریاضیات را با سرگرمی ترکیب میکند ، معرفی نموده و نتایج مثبت آنرا جهت تقویت ذهن خالق تشریح نماید . 4 چیستی چرتکه : از زمانهای بسیار دور

، جهت انجام حسابهای جزئی و یا جمع و تفریق های ساده و کوچک ، ابزارهایی چون سنگریزه ، تسبیح و یا چوبخط را به یاری میگرفتند . این ابزارها با گذشت زمان تکامل پیدا کرده و بصورت چرتکه درآمده اند . چرتکه واژهای است که از زبان روسی وارد زبان فارسی شده و درزبان روسی به معنی »تسبیح« میباشد . چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار میرود همچنین از آن میتوان برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی)جمع و تفریق ، ضرب و تقسیم( استفاده کرد و حتی میتوان آن را برای محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد نیز به

کار برد . چرتکه به عنوان یک ابزار تدریس باستانی با مهارت مدرن آموزشی در جهت پویایی و تکامل مغز کودکان به عنوان یک هیجان و سرگرمی جهت محاسبات ریاضی تلقی میشود . تاریخچه چرتکه و انواع آن : حدود 2322 الی 2022 سال قبل از میالد مسیح اولین چرتکهتوسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است .

تلفن تماس  09192410484برچسب ها

چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   چرتکه نخبگان   چرتکه زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان   مجتمع نخبگان زنجان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان