آموزش علمی وعملی مبایعه نامه وقرانویسی وقراردادفروش

آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی

نام دوره آموزشی

آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی

ساعت

10

شهریه (ریال)

1,600,000

رئوس مطالب


■ آموزش های علمی اصول مبایعه نامه نویسی و قرارداد فروش و قولنامه نویسی 
■ آموزش کلی و حقوقی بحث فروش و اجاره 
■ آموزش مواد قانونی برای قولنامه نویسی 
■ آموزش نحوه نگارش قرارداد مشارکت بر پایه قانون 
■ اصول قانونی مرتبط با فروش و اجارهبرچسب ها

آموزش علمی وعملی مبایعه نامه وقرانویسی وقراردادفروش  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان