آیا یک نفر میتواند همزمان در چند رشته ثبت نام نماید؟

جواب کارشناس :

بله، هر شخص می تواند در هر تعداد رشته که مایل باشد ثبت نام و پس از ثبت نام در مجتمع نخبگان و شرکت در آزمون و قبولی در آزمون دوره های مربوطه گواهینامه سازمان فنی وحرفه ای دریافت نماید.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان