مشاوره عارضه یابی حسابدار یا مدیر مالی

در این حالت ما بعد از مرحله اول قراردادی را منعقد می کنیم و متعهد می شویم تمامی خطاها و اختلالات سیستم مالی را برطرف کنیم تا سیستم قابلیت اجرای بدون مشکل توسط نیروی حسابدار را داشته باشد و دیگر شما را با مشکل خاصی مواجه نسازد. در کنار این قرارداد می توانیم قرارداد پشتیبانی هم مکمل آن داشته باشیم که با سرکشی مستمر کنترل داخلی و گزارشگیری را هم در دست بگیریم .برچسب ها

مشاوره عارضه یابی حسابدار یا مدیر مالی   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان