مهارت های مدیریتی

مهارت های مدیریتی

محتوای دوره

 

  • خودآگاهی و توسعه فردی برای مدیران
  • مهارتهای مدیریت زمان و جلسات
  • مهارتهای ارتباطی پایه ،مصاحبه و مذاکره
  • مهارتهای رهبری اثربخشی ، انگیزش ، نفوذ
  • مهارتهای تصمیم گیری
  • مهارتهای مربی گری ، تفویض اختیارو جانشین پروری
  • مهارتهای کار تیمی و مدیریت حل تعارض
  • مدیریت تغییر


برچسب ها

مهارت های مدیریتی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان