آیا می توان با مدرس یک آموزش در فرادرس، مکاتبه نمود؟

متاسفانه هیات علمی مجتمع نخبگان به مکاتبات علمی شما دسترسی ندارند و همکاران دریافت کننده ایمیل های عمومی نیز توانایی و تخصص لازم جهت پاسخگویی به سوالات علمی را ندارند.

از سوی دیگر نیز هیات علمی این پروژه جامع دانشگاهی، تمام توان و تمرکز خود را بر روی ارائه آموزشهای جدیدتر و بهینه سازی ساختار علمی سایت معطوف کرده و در عین تمام تمایل باطنی خود، به دلیل اولویت نیازهای سیستمی قشر بزرگتری از دانشجویان، از پاسخگویی به سوالات موردی علمی به دلیل محدودیت های تحمیل شده زمانی معذور هستند.

مطمئن هستیم که این ناتوانی در پاسخگویی به سوال علمی شما، با نگرش مثبت شما نسبت به فعالیت سیستمی مجتمع نخبگان در گسترش دایره آموزش آکادمیک نادیده گرفته خواهد شد. 

درصورت نیاز میتوانید حضوری در مجتمع نخبگان دیدار فرمایید.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان