روش تدریس

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري "  و عملی نيز در حد نياز مطرح گردد .​​برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان