شما اینجا هستید:   خانه » کازگاه ICDLنخبگان » EucIp core

EucIp core

 

EUCIP Core

نام دوره آموزشی

EUCIP Core

ساعت

 

هدف:

در جامعه انفورماتیک،سیستم های عملیاتی صحیح ICT برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار ضروری هستند. برنامه EUCIP (European certification of informatics professionals)(گواهی اروپایی متخصصین انفورماتیک)، متخصصان و کارشناسان ICT را هدف خود قرار داده است. این برنامه شامل یک گواهی Core است که به گواهی تخصصی برای محدوده ای از توانایی هایی منجر می شود که در پروفایل حرفه ای خاصی جای دارند، گواهی جداگانه ای برای مدیران IT نیز وجود دارد. 
هدف از برنامه EUCIP ارائه گواهی شناخته شده ای از مهارت IT با معیاری است (شورای جوامع انفورماتیک حرفه ای اروپایی) برای متخصصان IT توصیه شده است.

اهداف EUCIP عبارتند از:

■ تبیین استاندارد بکار رفته در صنعت برای متخصصان انفورماتیک 
■ برآوردن تقاضاهای رو به افزایش بازار برای متخصصان IT در آن سوی اروپا 
■ مشارکت در برطرف کردن شکاف مهاتهای IT در اروپا 
■ ارائه وسیله ای برای افزایش توانایی و آموزش مادام العمر برای تخصص IT

EUCIP برای چه کسانی هستند؟

این گواهی افرادی را هدف قرار می دهد که در صنعت، دولت و سازمان های عمومی مشغول بکار هستند.EUCIP بابرپایی استاندارد IT حرفه ای، باعث ایجاد اطمینان در معیار جدید مهارتهای سراسر اروپا برای متخصصان IT شده است و با کمک آن به از بین بردن شکاف مهارتهای IT ، ارزش بازارکار را برای کارکنان صاحب گواهی افزایش می دهد.

مزایای EUCIP:

برتری عمده EUCIP بر سایر گواهی های فنی IT ،استقلال آن از فروشنگان ICT و تکنولوژی های دارای حقوق انحصاری است و نیز وسعت و استانداردشدگی پروفایل های انتخابی آن می باشد.دارندگان EUICP را می توان اطمینان داد که مهارت IT آنها را تمام سهام داران صنعتی از قبیل:شرکتها،دولت و سازمانهای عمومی خارج از اروپا قبول دارند و به آن بها می دهند.برنامه اعطای گواهی EUCIP بواسطه مزایای زیر شناخته شده و مشخص می گردد.

به سه حوزه دانش تقسیم می شود:

■ حوزه طرح (Plan Area): استفاده و مدیریت سیستم های اطلاعاتی 
■ حوزه ساخت(Build Area): فراگیری،توسعه و تحقق و سیستم های اطلاعاتی 
■ حوزه عملکرد(Operate Area): عملکردها و حمایت از سیستم های اطلاعاتیبرچسب ها

EucIp core  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان