آیین نگارش مکاتبات اداری

محتوای دوره

 • ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نگارش 
 • انواع ارتباطات و گردونه ارتباطات در سازمان 
 • مجاری ارتباطات سازمانی - نوشته، وسیله ارتباط رسمی‌سازمان 
 • اهمیت و نقش مکاتبات اداری -شناخت نامه‌های اداری 
 • انواع نامه و مکاتبات اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آن‌ها 
 • مراحل تهیه نامه‌های اداری 
 • بخش‌نامه -صورتجلسه 
 • دستورالعمل -شیوه نگارش 
 • نشان گذاری 
 • ویرایش و پردازش 
 • بهره‌گیری از منابع و تکمیل نوشته‌ها


برچسب ها

آیین نگارش مکاتبات اداری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان