کارگاه برگزاری جلسات موفق (How to have a meeting)

مخاطبین دوره :

این دوره برای افرادی که نیاز به برقراری ارتباط در محیط های بین المللی دارند 

روش ارائه محتوا :

کارگاه های کاربردی

اهداف دوره :

توانمندسازی افراد برای شرکت در جلسات 

سرفصل های آموزشی :

  • نحوه هماهنگی زمان و مکان جلسه
  • نحوه آغاز کردن جلسات
  • نحوه مدیریت جلسات
  • آداب رفتار درجلسات مانند نحوه موافقت و مخالفت کردن با حاضرین جلسه، قطع کردن صحبت دیگران به صورت مؤدبانه
  • نحوه گزارش دادن در جلسات
  • نحوه توافق با طرف مقابل
  • نحوه نتیجه گیری و پایان جلسات


برچسب ها

استخدام وآموزش نخبگان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان