حسابرسی مالی

حسابرسی مالی

محتوای دوره

  • مروری بر حسابداری و استانداردهای حسابداری و مبانی نظری
  • مروری بر اهداف حسابرسی مالی و استانداردهای حسابرسی
  • قرارداد حسابرسی و کنترل کیفیت کار حسابرسی و مستندسازی
  • تقلب و اشتباه, ارزیابی رعایت قوانین و مقررات
  • برنامه ریزی و شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی
  • اهمیت در حسابرسی
  • شواهد حسابرسی, بررسی و تحلیل استانداردهای تجدید نظر شده
  • توام فعالیت, وقایع بعد از تاریخ ترازنامه, اشخاص وابسته و نمونه گیری در حسابرسی و اخذ تاییدیه
  • گزارش حسابرسی صورتهای مالی میان دوره های و موارد خاص و اطلاعات مالی آتی
  • استانداردهای حسابرسی با تاکید بر مفاهیم کاربردی: اصول حسابداری, مستندسازی, برنامه ریزی, کنترل های داخلی, شواهد حسابرسی و روش های تحلیلی, برنامه های آزمون و کنترل ها​


برچسب ها

حسابرسی مالی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان