کارگاه مبانی ارزیابی سهام

 

مدت 8 ساعت
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

محتوای دوره

کارگاه یک روزه مبانی ارزیابی سهام