بودجه بندی جامع

 

بودجه بندی جامع

محتوای دوره

• تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
• انواع بودجه و روش هاي کار براي بودجه بندي
• بودجه هاي عملیاتی تولیدي
• بودجه هاي عملیاتی غیر تولیدي
• بودجه هاي نقدي و بودجه هاي مالی
• بودجه و سنجش مسئولیت​​​برچسب ها

بودجه بندی جامع  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان