سرفصل‌های دوره های تخصصی

جایگاه سازمان تامین اجتماعی در نظام تامین اجتماعی کشور
کانال های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
انواع بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی و نحوه تحت پوشش قرار گرفتن پیمانکاران ( کارفرمایان ) 
تکالیف کارفرما در قبال سازمان تامین اجتماعی 
انواع بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی 
نحوه ارسال و پرداخت حق بیمه 
نحوه ارسال و پرداخت حق بیمه
نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان
چگونگی رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی 
فرآیند وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان
تکالیف کارفرمایان در بازنشسته نمودن بیمه شدگان
نحوه بکارگیری بازنشستگان توسط کارفرمایان
ماخذ کسر حق بیمه ( موارد مشمول کسر حق بیمه ) 
معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
بیمه بی‌کاری


برچسب ها

سرفصل‌های دوره های تخصصی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان