آشنایی با تهيه و تنظيم قراردادهای بین المللی

آشنایی با تهيه و تنظيم قراردادهای بین المللی

محتوای دوره

  1. تعریف قرارداد در حقوق بین الملل و حقوق مدنی
  2. انواع قراردادها
  3. اصل آزادی ورود به قرارداد
  4. شرایط صحت قرارداد
  5. انعقاد قرارداد
  6. توصیه­های مذاکراتی
  7. عناصر اساسی قرارداد
  8. مواد مهم مشترک قراردادها:
  • مقدمه، هدف، موضوع
  • طرفین
  • تعاریف
  • تائیدات و مقررات کلی طرفین
  • اسناد قرارداد
  • مدت و جدول زمان­بندی
  • قیمت: تعدیل، ارز قرارداد، مالیات­ها و عوارض
  • جرایم: تاخیر و عملکرد
  • محدودیت مسئولیت
  • نظارت و آزمایش و بازرسی
  • پرداخت: مکانیسم و شرایط
  • اسناد و مدارک: گزارش­ها، اطلاعات، نقشه­ها و دستور العمل­ها
  •  فورس ماژور
  • آموزش
  • تضمین
  • فسخ و ختم
  • حل اختلافات
  • مواد نهایی


برچسب ها

آشنایی با تهيه و تنظيم قراردادهای بین المللی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان