مدیریت زنجیره تامین

 

مدیریت زنجیره تامین

محتوای دوره

 

  • مبانی و مفاهیم مديريت زنجيره تامين
  • استراتژی های زنجیره تامین
  • تکنینک های پیش بینی
  • مديريت مواد و موجودي
  • مدل های فرآیندی زنجیره تامین
  • شاخص های عملکردی زنجیره تامین

اساتید مجتمع نخبگان زنجان