آشنایی با مفاهیم کاربردی ثبت علائم تجاری

آشنایی با مفاهیم کاربردی ثبت علائم تجاری

 

مخاطبین:

■ وکلا و کارآموزان دادگستری ، مشاوران حقوقی ، سردفتران و دفتریاران ، دانشجویان رشته های حقوق

رئوس مطالب

■ تعریف حقوق مالکیت معنوی 
■ انواع مالکیت معنوی 
■ تعریف مالکیت صنعتی 
■ تاریخجه مقررات تقنینی در زمینه مالکیت صنعتی 
■ تعریف علامت 
■ انواع علامت 
■ اعتراض به تقاضای ثبت علامت 
■ اعتراض به ثبت علامت 
■ نحوه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت علامت 
■ کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری 
■ تغییرات قبل و بعد از ثبت علامت 
■ تعریف نشانه جغرافیایی 
■ اعتراض به تقاضای ثبت نشانه جغرافیاییبرچسب ها

آشنایی با مفاهیم کاربردی ثبت علائم تجاریمجتمع نخبگان دکتر وحید مرصعی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان