کارگاه هوش بحرانی و رابطه ی آن با عملکرد کاری (Adversity Quotient (AQ

مخاطبین دوره :

این دوره برای افرادی که نیاز به برقراری ارتباط در محیط های بین المللی دارند 

روش ارائه محتوا :

کارگاه های کاربردی

اهداف دوره :

آگاه سازی افراد درافزایش سطح هوش بحرانی و بررسی تأثیر آن در عملکرد کاری افراد یک سازمان

سرفصل های آموزشی :

  • معرفی هوش بحرانی
  • پرسشنامه هوش بحرانی
  • انواح بحران ها
  • انواع افراد در پاسخ گویی به شرایط بحرانی
  • تأثیر هوش بحرانی در روند و عملکرد کاری


برچسب ها

کارگاه هوش بحرانی و رابطه ی آن با عملکرد کاری   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان