جرائم رایانه ای

 

جرائم رایانه‌ای

نام دوره آموزشی

جرائم رایانه‌ای

رئوس مطالب


■ آشنائی با قوانین فضای اینترنتی و فضای مجازی و انتخاب دادگاههای صالحه 
■ آموزش مقابله در امور تهدید و افترا وو نشر اکاذیب و حتک حیثیت اشخاص در فضای اینترنتی 
■ آموزش قوانین معاملات اینترنتی و تجارت الکترونیکبرچسب ها

جرائم رایانه ایمجتمع نخبگان دکتر وحید مرصعی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان