کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

 

کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

محتوای دوره

• آشنایی با قانون مالیات ارزش افزوده
• برگزاري کارگاه عملی ارزش افزوده
• آشنایی با فرم هاي اطلاعات نظام ارزش افزوده
• ثبت عملیات حسابداري مالیات ارزش افزوده​​​​​برچسب ها

کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان