ارکان وظایف

ارکان طرح

آموزش مهارت به دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس این دستورالعمل زیرنظر شورای سیاست گذاری و راهبری در معاونت آموزش متوسطه ، با همکاری معاونت های ذی ربط در وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور برابر تؤافق نامه فوق الذکر اجرا خواهد شد. لذا ارکان طرح عبارتند از : 
- شورای سیاست گذاری و راهبری ، کمیته فنی ، کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان ، کمیته اجرایی منطقه / ناحیه / شهرستان

الف ) شورای سیاست گذاری و راهبری : 
اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش (رئیس شورا) 
- مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور فنی و حرفه ای 
- مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه (دبیر شورا) 
- مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش 
- رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
- معاون پرورشی و فرهنگی 
- رئیس مرکز حراست 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (نائب رئیس شورا) 
- معاون پژوهش ، برنامه ریزی و صلاحیت های حرفه‌ای 
- مدیرکل دفتر نظارت ، بهسازی و هدایت شغلی 
- مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی 
- مدیرکل دفتر راهبری اجرایی آموزش 
- مدیرکل دفتر پژوهش ، طرح و برنامه ریزی درسی 
- نماینده کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور 
- مدیرکل دفتر حراست

وظایف :

- تدوین و تصویب سیاست ها و برنامه‌های توسعه‌ای طرح 
- برنامه ریزی در جهت تأمین اعتبار مورد نیاز 
- نظارت و ارزیابی مستمر به منظور تحقق اهداف 
- تصویب چارچوب تعرفه‌های آموزشی 
■ جلسات شورای سیاست گذاری و راهبری با دعوت دبیر شورا «حداقل هر سه ماه یکبار» تشکیل خواهد شد. 
■ در جلسات شورای سیاست گذاری حسب موضوع ، کارشناسانی از بخش های مختلف (بدون حق رأی) به شورا دعوت می شوند. 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات ، حضور حداقل (5 نفر) از هر دستگاه می باشد.

ب) کمیته فنی :

در راستای تخقق اهداف طرح و با عنایت به لزوم به‌روزآوری محتوا ، برخورداری طرح از پشتوانه‌های فنی مناست و بهره گیری از نظر متخصصان در مراحل مختلف اجرا ، کمیته فنی زیرنظر شورای سیاست گذاری و راهبری تشکیل می شود.

اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه (رئیس کمیته) 
- مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
- مدیرکل دفتر انجمن اولیا مربیان 
- مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش 
- معاون برنامه ریزی و نظارت دفتر آموزش دوره اول متوسطه (دبیر کمیته) 
- کارشناس مسئول برنامه ریزی فناوری های نوین و فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی 
- نمایندگان دفتر آموزش های فنی و حرفه‌ای و دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش (2 نفر) 
- کارشناس برنامه‌ریزی فناوری و فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت‌های مردمی 
- مدیرکل دفتر پژوهش ، طرح و برنامه ریزی درسی 
- مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای 
- مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش 
- معاون دفتر پژوهش طرح و برنامه ریزی درسی 
- نمایندگان کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور (2 نفر) 
- معاون دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی 
■ سه نفر از نمایندگان استانی (معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان - معاون آموزش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان - نماینده کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد استان)

وظایف :

- ارزیابی مستمر محتوای آموزشی و روش های اجرا و ارائه پیشنهاد به شورای سیاست گذاری و راهبری 
- تعیین چارچوب تعرفه های آموزشی 
- پیش بینی برنامه ریزی های توجیهی - تبیینی طرح برای عوامل ستادی و استان ها 
- بازنگری و به روز رسانی دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه 
- تعیین شاخص های نظارت بر اجرای طرح 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات ، حضور حداقل 6 نفر از هر دستگاه می باشد.

ج) کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی استان : 
اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- مدیرکل آموزش و پرورش (رئیس کمیته) 
- معاون آموزش متوسطه (دبیرکمیته) 
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
- معاون پژوهشی و فرهنگی 
- رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه 
- رئیس اداره حراست 
- مدیرهسته گزینش 
- رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی 
- یک نفر از رؤسای مناطق / نواحی / شهرستان‌ها 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای (نائب رئیس کمیته) 
- معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی 
- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
- رئیس اداره آموزش 
- رئیس اداره آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت های مردمی 
- رئیس اداره سنجش ، مهارت و صلاحیت حرفه‌ای 
- رئیس اداره حراست 
- نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور 
- رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان

وظایف :

- برنامه ریزی برای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی شورای سیاست گذاری راهبری 
- پیش‌بینی چگونگی تأمین اعتبارات موردنظر برای اجرای طرح 
- انجام هماهنگی‌های لازم با بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط در استان 
- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه های ملی و محلی برای تبلیغ و توجیه طرح 
- شناسایی و معرفی مراکز دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط و ارسال آن به مناطق / نواحی / شهرستان ها 
- نظارت و ارزیابی بر عملکرد کمیته اجرایی در مناطق / نواحی / شهرستان ها 
- تعیین میزان برخورداری مناطق / نواحی / شهرستان ها در قالب چارچوب تعرفه‌های آموزشی ابلاغی از سوی شورای سیاست گذاری و راهبری 
- بررسی و اعلام پیشنهاد مهارت های جدید ، متناسب با شرایط بومی و محلی استان به شورای سیاست گذاری و راهبری جهت اخذ مصوبه 
■ کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی استان با دعوت دبیر کمیته «حداقل هر دو ماه یکبار» تشکیل خواهد شد. 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات ، حضور حداقل 5 نفر از هر دستگاه می باشد.

کمیته اجرایی مناطق / نواحی / شهرستان‌ها : 
اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- رئیس آموزش و پرورش منطقه / ناحیه / شهرستان (رئیس کمیته) 
- معاون آموزش متوسطه (دبیرکمیته) 
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
- معاون پرورشی و فرهنگی 
- کارشناس مسئول / کارشناس آموزش دوره اول متوسطه 
- کارشناس مسئول / کارشناس مدارس و مراکز غیردولتی 
- کارشناس مسئول / کارشناس انجمن اولیاء و مربیان 
- کارشناس مسئول / کارشناس گزینش 
- کارشناس مسئول / کارشناس حراست 
- یک نفر نماینده از بین مدیران دبیرستان‌های دوره اول متوسطه منطقه / ناحیه / شهرستان 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- رئیس مرکز 
- معاون مرکز 
- مسئول آموزشگاه‌های آزاد 
- کارشناس آزمون مرکز 
- مسئول حراست مرکز 
- نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان 
- دو نفر از مؤسسان آموزشگاه‌های آزاد به تشخیص رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی

وظایف :

- اجرای مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی 
- انتخاب مدارس داوطلب برای اجرای طرح 
- انتخاب مراکز دولتی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط 
- توجیه ، تبلیغ و تبیین طرح برای مدیران مدارس و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط 
- معرفی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط به مدارس 
- نظارت و ارزیابی بر فرایند اجرای طرح 
- نیازسنجی و پیشنهاد مهارت‌های جدید ، متناسب با شرایط بومی و محلی منطقه به کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان 
- نظارت بر درج اطلاعات مربوطه در سیستم جامع پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 
■ جلسات کمیته اجرایی منطقه با دعوت دبیر کمیته منطقه / ناحیه / شهرستان «حداقل هر ماه یکبار» تشکیل خواهد شد. 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات حضور 5 نفر از هر دستگاه می باشد.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اخبار

دوره تخصصی جرایم مالیاتی توسط دکتر وحید مرصعی

شروع ثبت نام کلاس‌های icdl1,2 مدرس سرکار خانم مهندس مهدوی

سخنرانی موسس مجتمع نخبگان دردانشگاه آزاد تهران

سخنرانی دکترمرصعی دردانشگاه آزاد  تهران   می دانیم ...

کلاس های حضوری ریاضی در مجتمع نخبگان زنجان مقدماتی تا پیشرفته و تیزهوشان

کلاس های حضوری ریاضی در مجتمع نخبگان زنجان مقدماتی تا پیشرفته و ...

اهمیت حفظ سلامت شما دانش پذیران محترم

نظر به اهمیت حفظ سلامت شما دانش پذیران محترم و پیشگیری از شیوع ویروس ...

دکتر مرصعی: لزوم توجه به مهارت‌ و اشتغال جوانان

  دکتر مرصعی دانشگاه ها را منشاء نشاط و حرکت های بزرگ اجتماعی ...

نقش برنامه‌نویسی برای كودكان

در آینده اگر برنامه‌نویسی بلد نباشید بی‌سواد هستید؟ ...

آموزش موسیقی در یادگیری تاثیر مثبت دارد

  آموزش موسیقی در یادگیری دانش‌آموزان تاثیر مثبت دارد ...

چگونه ریاضی کودکان ونوجوانانمان را قوی کنیم؟

به جای حفظ کردن،‌ ریاضی را بفهمید   اغلب افراد به جای ...

وضعیت برندسازی درکشور

  مسیر برندسازی در کشور مطلوب است     ...

علل بیکاری جوانان

دکتروحیدمرصعی موسس مجتمع نخبگان با اشاره به اینکه امروز یکی از ...

مجتمع نخبگان (مجوز رسمی ازسازمان فنی وحرفه ای کشور ) مفنخر است با کاملترین دوره های آموزشی با اساتید مطرح درخدمت دانش پژوهان میباشد.

وظيفه مجتمع نخبگان كارآفريني و توليد ثروت واشتغالزایی است

موسس مجتمع نخبگان گفت :وظيفه نخبگان در مقابل مهارت ها و توانمندي ...

اشتغال به دست دانشگاه است یا فنی حرفه ای

طبق گفتگوی صمیمانه با آقای دکتر وحید مرصعی موسس مجتمع نخبگان ...

مشکل اصلی اشتغال در کشور عدم ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت است

مشکل اصلی اشتغال در کشور عدم ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت است دکتر ...

آموزش ریاضی نخبگان (المپیادی)

 به یاری خداوند متعال و تشویق مسولین وخانواده های محترم، این ...

آموزش وتربیت تحلیلگر کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

   خلاصه ای از دوره: تحلیلگران برای اجرای فرآیند ...

دوره های تخصصی نسبت های مالی

تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی ...

دورۀ کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری

اولین دورۀ کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری برگزار شد ...

کارگاه آموزشی خود کارآفرینی

درمجتمع فنی نخبگان  توسط دکتر مهنازآریانی برگزار شد. ...

کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی

کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی ...

ریاضی تیزهوشان ترم تابستان 99

رزرو ثبت نام کلاس های حضوری ریاضی تیزهوشان مجتمع نخبگان برای ...