ارکان وظایف

ارکان طرح

آموزش مهارت به دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس این دستورالعمل زیرنظر شورای سیاست گذاری و راهبری در معاونت آموزش متوسطه ، با همکاری معاونت های ذی ربط در وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور برابر تؤافق نامه فوق الذکر اجرا خواهد شد. لذا ارکان طرح عبارتند از : 
- شورای سیاست گذاری و راهبری ، کمیته فنی ، کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان ، کمیته اجرایی منطقه / ناحیه / شهرستان

الف ) شورای سیاست گذاری و راهبری : 
اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش (رئیس شورا) 
- مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور فنی و حرفه ای 
- مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه (دبیر شورا) 
- مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش 
- رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
- معاون پرورشی و فرهنگی 
- رئیس مرکز حراست 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (نائب رئیس شورا) 
- معاون پژوهش ، برنامه ریزی و صلاحیت های حرفه‌ای 
- مدیرکل دفتر نظارت ، بهسازی و هدایت شغلی 
- مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی 
- مدیرکل دفتر راهبری اجرایی آموزش 
- مدیرکل دفتر پژوهش ، طرح و برنامه ریزی درسی 
- نماینده کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور 
- مدیرکل دفتر حراست

وظایف :

- تدوین و تصویب سیاست ها و برنامه‌های توسعه‌ای طرح 
- برنامه ریزی در جهت تأمین اعتبار مورد نیاز 
- نظارت و ارزیابی مستمر به منظور تحقق اهداف 
- تصویب چارچوب تعرفه‌های آموزشی 
■ جلسات شورای سیاست گذاری و راهبری با دعوت دبیر شورا «حداقل هر سه ماه یکبار» تشکیل خواهد شد. 
■ در جلسات شورای سیاست گذاری حسب موضوع ، کارشناسانی از بخش های مختلف (بدون حق رأی) به شورا دعوت می شوند. 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات ، حضور حداقل (5 نفر) از هر دستگاه می باشد.

ب) کمیته فنی :

در راستای تخقق اهداف طرح و با عنایت به لزوم به‌روزآوری محتوا ، برخورداری طرح از پشتوانه‌های فنی مناست و بهره گیری از نظر متخصصان در مراحل مختلف اجرا ، کمیته فنی زیرنظر شورای سیاست گذاری و راهبری تشکیل می شود.

اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه (رئیس کمیته) 
- مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
- مدیرکل دفتر انجمن اولیا مربیان 
- مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش 
- معاون برنامه ریزی و نظارت دفتر آموزش دوره اول متوسطه (دبیر کمیته) 
- کارشناس مسئول برنامه ریزی فناوری های نوین و فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی 
- نمایندگان دفتر آموزش های فنی و حرفه‌ای و دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش (2 نفر) 
- کارشناس برنامه‌ریزی فناوری و فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت‌های مردمی 
- مدیرکل دفتر پژوهش ، طرح و برنامه ریزی درسی 
- مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای 
- مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش 
- معاون دفتر پژوهش طرح و برنامه ریزی درسی 
- نمایندگان کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور (2 نفر) 
- معاون دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی 
■ سه نفر از نمایندگان استانی (معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان - معاون آموزش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان - نماینده کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد استان)

وظایف :

- ارزیابی مستمر محتوای آموزشی و روش های اجرا و ارائه پیشنهاد به شورای سیاست گذاری و راهبری 
- تعیین چارچوب تعرفه های آموزشی 
- پیش بینی برنامه ریزی های توجیهی - تبیینی طرح برای عوامل ستادی و استان ها 
- بازنگری و به روز رسانی دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه 
- تعیین شاخص های نظارت بر اجرای طرح 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات ، حضور حداقل 6 نفر از هر دستگاه می باشد.

ج) کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی استان : 
اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- مدیرکل آموزش و پرورش (رئیس کمیته) 
- معاون آموزش متوسطه (دبیرکمیته) 
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
- معاون پژوهشی و فرهنگی 
- رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه 
- رئیس اداره حراست 
- مدیرهسته گزینش 
- رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی 
- یک نفر از رؤسای مناطق / نواحی / شهرستان‌ها 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای (نائب رئیس کمیته) 
- معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی 
- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
- رئیس اداره آموزش 
- رئیس اداره آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت های مردمی 
- رئیس اداره سنجش ، مهارت و صلاحیت حرفه‌ای 
- رئیس اداره حراست 
- نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور 
- رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان

وظایف :

- برنامه ریزی برای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی شورای سیاست گذاری راهبری 
- پیش‌بینی چگونگی تأمین اعتبارات موردنظر برای اجرای طرح 
- انجام هماهنگی‌های لازم با بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط در استان 
- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه های ملی و محلی برای تبلیغ و توجیه طرح 
- شناسایی و معرفی مراکز دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط و ارسال آن به مناطق / نواحی / شهرستان ها 
- نظارت و ارزیابی بر عملکرد کمیته اجرایی در مناطق / نواحی / شهرستان ها 
- تعیین میزان برخورداری مناطق / نواحی / شهرستان ها در قالب چارچوب تعرفه‌های آموزشی ابلاغی از سوی شورای سیاست گذاری و راهبری 
- بررسی و اعلام پیشنهاد مهارت های جدید ، متناسب با شرایط بومی و محلی استان به شورای سیاست گذاری و راهبری جهت اخذ مصوبه 
■ کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی استان با دعوت دبیر کمیته «حداقل هر دو ماه یکبار» تشکیل خواهد شد. 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات ، حضور حداقل 5 نفر از هر دستگاه می باشد.

کمیته اجرایی مناطق / نواحی / شهرستان‌ها : 
اعضاء :

• آموزش و پرورش : 
- رئیس آموزش و پرورش منطقه / ناحیه / شهرستان (رئیس کمیته) 
- معاون آموزش متوسطه (دبیرکمیته) 
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
- معاون پرورشی و فرهنگی 
- کارشناس مسئول / کارشناس آموزش دوره اول متوسطه 
- کارشناس مسئول / کارشناس مدارس و مراکز غیردولتی 
- کارشناس مسئول / کارشناس انجمن اولیاء و مربیان 
- کارشناس مسئول / کارشناس گزینش 
- کارشناس مسئول / کارشناس حراست 
- یک نفر نماینده از بین مدیران دبیرستان‌های دوره اول متوسطه منطقه / ناحیه / شهرستان 
• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور : 
- رئیس مرکز 
- معاون مرکز 
- مسئول آموزشگاه‌های آزاد 
- کارشناس آزمون مرکز 
- مسئول حراست مرکز 
- نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان 
- دو نفر از مؤسسان آموزشگاه‌های آزاد به تشخیص رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی

وظایف :

- اجرای مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی 
- انتخاب مدارس داوطلب برای اجرای طرح 
- انتخاب مراکز دولتی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط 
- توجیه ، تبلیغ و تبیین طرح برای مدیران مدارس و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط 
- معرفی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد واجد شرایط به مدارس 
- نظارت و ارزیابی بر فرایند اجرای طرح 
- نیازسنجی و پیشنهاد مهارت‌های جدید ، متناسب با شرایط بومی و محلی منطقه به کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان 
- نظارت بر درج اطلاعات مربوطه در سیستم جامع پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 
■ جلسات کمیته اجرایی منطقه با دعوت دبیر کمیته منطقه / ناحیه / شهرستان «حداقل هر ماه یکبار» تشکیل خواهد شد. 
■ حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات حضور 5 نفر از هر دستگاه می باشد.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان