محتوا و منابع آموزشی

محتوا و منابع آموزشی

1) مجموعه آموزش حرفه‌های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت) که در پورتال سازمان تعریف می شود. 
2) محتوای آموزشی که در کمیته فنی تعریف ، تدوین یا مورد تأیید قرار می گیرد.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان