مدیریت آموزش

محتوای دوره

 

  • حرفه ای گری در آموزش
  • فرایند نیازسنجی آموزش
  • فرایند طراحی آموزشی
  • فرایند برنامه ریزی آموزشی
  • فرایند اجرای آموزش
  •  فرایند  ارزشیابی آموزش
  • فرایند پایش در آموزش


برچسب ها

مدیریت آموزش  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان