دوره های پرورش عالی دوره های اختصاصی

ویژگی های دوره های اختصاصی

 

بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :

طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.

سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.

مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در مجتمع نخبگان و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.

زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

 

برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس  مجتمع نخبگان به شماره  02433459368 ارسال نمایند.برچسب ها

دوره های پرورش عالی دوره های اختصاصی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان