رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

محتوای دوره

 

 • مدیریت و سازمان
 • تعریف رفتار سازمانی
 • سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی
 • رابطه رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • تفاوتهای فردی و شخصیت
 • ارزشها، نگرشها و رضایت شغلی
 • ادراک در رفتارسازمانی
 • انگیزش
 • استرس و فشار روانی در محیط کار
 • تیم و گروه
 • نفوذ و قدرت و رفتارسیاسی در سازمان
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • مدیریت تغییر سازمانی
 • رفتارشهروندی و ضدشهروندی
 • مدیریت و رهبری
 • ارتباطاتبرچسب ها

رفتار سازمانی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان