پشتیبانی دانشپذیران در حال تحصیل چگونه است؟

دانشپذیران از زمان ثبت نام تا پایان دوره از طریق اینترنت که شامل ایمیل، یاحضوری و یابا تلفن با اساتید و همکاران ما در ارتباط و پشتیبانی می گردند.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان