آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه

طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی بازرسان سازمان تأمین اجتماعی حق دارد کارگاه‌های مشمول قانون را به منظور بررسی صحت و سقم اطلاعات ارسالی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی از جمله شناسایی بیمه‌شدگانی که کارفرمایان آن‌ها لیست ارسال نمی‌نمایند، یا ناقص و کمتر ارسال می‌دارند، شناسایی کارهای واگذاری به دیگران در قالب قراردادهای پیمانکاری و غیرپیمانکاری که حق بیمه آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است، مورد بازرسی قرار دهد که در کارخانجات و کارگاه، موسسات و سازمان‌های دولتی، این مهم از طریق  بازرسی از دفاتر قانونی صورت می‌پذیرد.

عدم آگاهی کارفرمایان از قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری بازرسی دفاتر قانونی که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای آن‌ها همراه است، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می‌شود.

این دوره به منظور  آشنائی کارفرمایان با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر بازرسی دفاتر قانونی، و نیز تکالیف و حقوق کارفرمایان در این زمینه طراحی شده است. این آشنایی باعث خواهد شد تا بسیاری از مشکلات کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی در مقوله بازرسی از دفاتر قانونی مرتفع گردیده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بدلیل عدم آگاهی آنها در این زمینه پدید آید، جلوگیری نماید.

 

مجتمع نخبگان در دوره
آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی
شما را در مسیر یادگیری این مهارت تخصصی یاری می‌نماید.

 

اهداف دوره

 • آشنایی مخاطبین با بازرسی دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان
 • آشنایی مخاطبین با فرآیند و چگونگی بازرسی دفاتر قانونی
 • آشنایی مخاطبین با سرفصل‌های بیمه‌خیز در دفاتر قانونی شرکت‌ها و موسسات
 • آشنایی مخاطبین با دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
 • آشنایی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر بازرسی دفاتر قانونی
 • آشنایی مخاطبین با تکالیف کارفرمایان در زمینه بازرسی دفاتر قانونی
 • آشنایی مخاطبان با اقدامات ممکن کارفرمایان در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی

مخاطبان دوره

 • مدیران و صاحبان کسب و کار
 • مشاوران و کارشناسان منابع انسانی
 • کارشناسان بخش‌های اداری، مالی، حقوقی، و قراردادها

سرفصل‌های دوره

 • جایگاه مقوله بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
 • تکالیف کارفرمایان در فرآیند بازرسی دفاتر قانونی
 •  انواع بازرسی در سازمان تأمین اجتماعی و جایگاه بازرسی دفاتر قانونی در آن
 • شرکت‌های مشمول بازرسی دفاتر قانونی
 • اولویت‌های بازرسی دفاتر قانونی
 • دفاتر قانونی و نحوه استفاده از آنها در بازرسی دفاتر قانونی
 • حساب‌های بیمه‌خیز در دفاتر قانونی
 • روش‌های بازرسی دفاتر قانونی
 • فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
 • اقلام مشمول کسر حق بیمه در بازرسی دفاتر قانونی
 • مأخذ کسب حق بیمه در بازرسی دفاتر قانونی
 • جایگاه پیمان‌ها در بازرسی دفاتر قانونی
 • قراردادهای کار و پیمان‌های انفرادی و جایگاه آن در بازرسی دفاتر قانونی
 • دستورالعمل اجرائی قوانین و مقررات بازرسی دفاتر قانونی
 • نحوه اعتراض کارفرمایان در فرآیند بازرسی دفاتر قانونی
 • نحوه وصول مطالبات سازمان در فرآیند بازرسی دفاتر قانونی
 • بررسی نمونه‌های مختلف بازرسی از دفاتر قانونی در چندین شرکت منتخب

 

اساتید مجتمع نخبگان زنجان