واحد ادازی

 به واحد اداری مجتمع نخبگان خوش آمدید

 

موسسین ومدیروکارکنان

 

 موسس  مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان دکتر وحید مرصعی             

 

مدیرمجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان مهندس خانم الهه امان الهی

 

مسئول امورمالی مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم آرزو جعفری  

 

مسئول امورانفورماتیک مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان مهندس رویا محمودی

 

مسئول روابط عمومی مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم شهلا اکبری         

 

مسئول دبیرحانه وکارگزینی مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم فریبا صدرنیا