واحد ادازی

 به واحد اداری مجتمع نخبگان خوش آمدید

 

موسسین ومدیروکارکنان

 

 موسس  مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان دکتر وحید مرصعی             

 

مدیرمجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم شیما معینی

 

مسئول امورمالی مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم آرزو جعفریان  

 

مسئول امورانفورماتیک مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان مهندس شادی محمودی

 

مسئول روابط عمومی مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم مهتاب رضایی        

 

مسئول دبیرحانه وکارگزینی مجتمع آموزشی فنی وحرفه نخبگان خانم فریبا صدرنیابرچسب ها

وحید مرصعی      مجتمع نخبگان   نخبگان زنجان   مجتمع فنی نخبگان زنجان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان