مسئول امور حقوق پزشکی

مسئول امور حقوق پزشکی

نام دوره آموزشی

مسئول امور حقوق پزشکی


■ تشخیص عوامل مضر محیط کار و رعایت اصول آرگونومی 
■ تشریح و تأمین حقوق بیمار نسبت به ارائه دهندگان خدمات پزشکی 
■ تشریح حقوق بیمار نسبت به جامعه 
■ تشریح حقوق جامعه نسبت به ارائه دهندگان خدمات پزشکی 
■ تشریح حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی نسبت به بیمار 
■ تشریح حقوق بیمار نسبت به موسسات بیمه درمان 
■ تشریح حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی نسبت به موسسات بیمه درمانی 
■ تشریح حقوق مؤسسات بیمه درمانی نسبت به ارائه دهندگان خدمات پزشکیبرچسب ها

مسئول امور حقوق پزشکی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان