نحوه عملی ثبت شرکتها(مقدماتی)

 

نحوی عملی ثبت شرکتها (مقدماتی)

نام دوره آموزشی

نحوی عملی ثبت شرکتها (مقدماتی)

 

هدف:

■ آشنائی با مفاهیم تاسیس انواع شرکت ها ، چگونگی تشکیل مجامع عمومی در شرکت ها

رئوس مطالب

■ تاسیس انواع شرکت ها 
■ تشکیل مجامع عمومی در شرکت ها 
■ مقام دعوت 
■ تشریفات دعوت 
■ نحوه نگارش دعوت از سهامدارانبرچسب ها

نحوه عملی ثبت شرکتها(مقدماتی)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان