اصول

اصول

1- انعطاف پذیری در محتوا ، روش ، ارزشیابی ، زمان و ... 
2- داوطلبانه بودن شرکت در طرح 
3- توسعه و فراگیرسازی 
4- مشارکت پذیری (بخش های دولتی ، غیردولتی ، اولیای دانش آموزان و ...)برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان