طرح دوست به دوست مجتمع فنی نخبگان

طرح دوست به دوست مجتمع فنی نخبگان

 

 

با شروع سال جدید باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان اقدام به اجرای طرح دوست به دوست نمود که شرایط آن بشرح زیر می باشد:

 

 

اگر فردی دوست خود را برای ثبت نام در دوره های آموزشی به مجتمع فنی نخبگان معرفی نماید 16% شهریه اخذ شده از فرد ثبت نام

 

شده به حساب فرد معرف واریز خواهد شد و اگر این فرد به مرور زمان 2 نفر را برای شرکت در دوره های آموزشی به مجتمع فنی

 

نخبگان معرفی نماید از 3 نفر به بعد 25% شهریه اخذ شده از فرد ثبت نام شده از طرف مجتمع فنی نخبگان به حساب معرف واریز

 

خواهد شد.

 

طرح کارآفرینی دوست به دوست شامل چه کسانی می شود؟

 

همه افراد جامعه از قبیل کارمندان، دانشجویان، مدرسان مجتمع فنی نخبگان، کارمندان مجتمع فنی نخبگان(به جز مسئولین آموزش)،

 

افراد بیکار، شرکتها و موسسات آموزشی، دولتی و .... می توانند از این طرح کارآفرینی استفاده نمایند و با معرفی دوستان خود به

 

مجتمع فنی نخبگان از مزایای مالی آن بهره مند شوند.

 

 

 

 

tarhedustbdust

 

 

 

شرایط و قوانین :

 

1. فقط کسانی بعنوان دوست معرفی شده تلقی می گردند که برای اولین بار در مجتمع فنی نخبگان ثبت نام نمایند (دانشجویان قبلی مجتمع فنی نخبگان که نامشان در اتوماسیون مجتمع فنی نخبگان وجود دارد شامل طرح نمی باشند) 


2. در صورت ثبت نام دوست معرفی شده و پس از واریز به حساب درصد مورد نظر تا 72 ساعت به حساب معرف واریز می گردد. 


3. اگر دوست معرفی شده تحت هر شرایطی از شرکت در دوره آموزشی انصراف دهد و مبلغ خود را استرداد نماید فرد معرف ملزم است مبلغ واریز شده به حساب خود را به مجتمع عودت نماید. 


4. در صورتیکه دوست معرفی شده برای ثبت نام حائز شرایط استفاده از تخفیف می باشد درصد موردنظر پس از احتساب تخفیف به حساب معرف واریز می گردد. 


5. مبلغ معرف فقط در شرایطی به حسابش واریز می گردد که فرد ثبت نام شده در همان لحظه ثبت نام، اسم معرف را در فرم ثبت نام درج نماید و بعد از ثبت نام (حتی واریز پیش پرداخت) نام هیچکس بعنوان معرف مورد قبول مجتمع فنی نخبگان نمی باشد. 


6. طرح دوست به دوست شامل بستگان درجه یک نمی باشد.

 

 برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان