ایجاد استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

اساتید مجتمع نخبگان زنجان