حسابداری عمومی تکمیلی

 

حسابداری عمومی تکمیلی

نام دوره آموزشی

حسابداری عمومی تکمیلی

ساعت

40

شهریه (ریال)

5,500,000

هدف:

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن و نسبتهاي مالي برآيد.

رئوس مطالب


■ جلسه اول: مفروضات حسابداری ، اصول حسابداری ، اصول محدودکننده یا تعدیل کننده ، منظور از خصوصیات کیفی ، نحوه طبقه بندی آن ، خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات 
■ جلسه دوم: نحوه ارائه محتوی اطلاعات 
■ جلسه سوم: آشنائی با صورت های مالی 
■ جلسه چهارم: آزمون از مباحث تدریس شده 
■ جلسه پنجم: مطالبات مشکوک الوصول و سوخت مطالبات 
■ جلسه ششم: موجودی کالاها یا مواد 
■ جلسه هفتم: سفارشات و پیش پرداختها 
■ جلسه هشتم: آزمون از مباحث تدریس شده 
■ جلسه نهم: سرمایه گذاری کوتاه مدت 
■ جلسه دهم: دارائی های ثابت 
■ جلسه یازدهم: نحوه نگهداری دارائی های ثابت ، هزینه های جزئی ، هزینه های اساسی 
■ جلسه دوازدهم: آزمون از مباحث تدریس شده 
■ جلسه سیزدهم: نحوه محاسبه استهلاک به روش های مستقیم ، متغیر ، محاسبه درصد نزولی ، مانده نزولی ، مانده نزولی مضاعف ، مجموع سنوات 
■ جلسه چهاردهم: نحوه خروج دارائی های ثابت با انجام محاسبات و ثبت های خروج 
■ جلسه پانزدهم: دارائی های نامشهود ، نحوه محاسبه استهلاک ، مخارج انتقالی 
■ جلسه شانزدهم:آزمون از مباحث تدریس شده 
■ جلسه هفدهم: بدهی های جاری 
■ جلسه هجدهم: بدهی های بلندمدت ، بدهی های احتمالی 
■ جلسه نوزدهم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی 
■ جلسه بیستم: آزمون از مباحث تدریس شدهبرچسب ها

حسابداری عمومی تکمیلی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان