کارگاه آموزشی خداحافظی با اضطراب، استرس و نگرانی

کارگاه آموزشی خداحافظی با اضطراب، استرس و نگرانی

نام دوره آموزشی

خداحافظی با اضطراب، استرس و نگرانی

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی خداحافظی با اضطراب، استرس و نگرانی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان