طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی مشاغل

محتوای دوره

 

  • آشنایی با طبقه بندي مشاغل در ایران و سیر تحول آن
  • آشنایی با اصول، مبانی و الزامات قانونی در خصوص طبقه بندي مشاغل
  • تشریح ارتباط طبقه بندي مشاغل با فرایند هاي منابع انسانی
  • طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل به عنوان زیربنا و پیش نیاز براي اجراي صحیح فرایندهاي منابع انسانی
  • آشنایی با طبقه بندي مشاغل و روش هاي ارزشیابی مشاغل و تشریح روش امتیازي
  • آشنایی با طراحی جدول مزد و محاسبات مزدي
  • تمرین عملی انجام محاسبات و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
  • آشنایی با دستورالعمل ها ي اجرایی طر ح ها ي طبقه بندي مشاغل براساس آخرین اصلاحات و تغییرات به عمل آمده
  • آشنایی با همگن سازي مشاغل و روش جداسازي پست از شغل در طرحهاي طبقه بندي شاغل
  • آشنایی با نظام هاي مزدي مکمل و انگیزشی


برچسب ها

طبقه بندی مشاغل  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان