مشاوره مالیاتی به مشاغل و موسسات

بخش فوق تخصصی در شغل ما ارائه مشاوره است. به دلیل حساسیت زیاد مشاوره، پیشنهاد می کنیم اگر با ماهم همکاری ندارید مشاوری را انتخاب کنید که رزومه و سوابق اجرایی قدرتمندی را داشته باشد.نکاتی در اجرای تخصصی مشاوره است که تا فرد مشاور درگیر آن نشده باشد نمی تواند راهکار مثمرثمری ارائه کند.. سوابق کنترل و نظارت اجرایی در پروژه های سنگین مانند بزرگراه ها و سازمان بنادر و کشتیرانی ، بانک صادرات توسط ایشان باعث شد تا در مدت زمان کمتری به یکی از مشاورین مالیاتی برتر کشور تبدیل شود.از دیگر توانمندیهای مجتمع نخبگان اجرای مصاحبه تخصصی و گزینش نیروهای حرفه ای جهت ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان