کارگاه نحوه ارائه صورتهای مالی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان «ارائه صورت‌های مالی» به موضوعاتی از قبیل هدف صورت‌های مالی و ساختار و محتوای صورت‌های مالی می‌پردازد. از جمله تغییرات نسخه تجدیدنظرشده نسبت به نسخه قبلی، اضافه شدن یک صورت مالی اساسی و تغییر در نحوه ارائه برخی از صورت‌های مالی در شرایط خاص است. همچنین با اجرای این استاندارد موضوعاتی مانند نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری پوشش داده می‌شود و از این رو استاندارد حسابداری شماره 14 دیگر کاربرد نخواهد داشت.

استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان «صورت جریان‌های نقدی» نیز در سال 1397 نجدید نظر شد. از جمله تغییرات اصلی این استاندارد، ارائه جریان‌های نقدی واحد تجاری در قالب 3 طبقه کلی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. این موضوع تغییراتی را ضرورتاً با خود به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییر در ارائه صورت تطبیق اشاره کرد.

استاندارد حسابداری شماره 34 بحث رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات را پوشش می‌دهد. بسیاری از مطالب این استاندارد، در استاندارد شماره 6 با عنوان «گزارش عملکرد مالی» وجود داشت اما با انتشار استاندارد حسابداری شماره 34 و استاندارد شماره 1، تقریباً تمامی آن مطالب پوشش داده می‌شود، بنابراین استاندارد شماره 6 حذف خواهد شد.

در پایان هر سه استاندارد شماره 1، 2 و 34 جزء ضروری‌ترین استانداردهای حسابداری برای یادگیری توسط کارکنان و مدیران حوزه‌های مالی و حتی سایر ذینفعان است.

 
مدت 4 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

سرفصل دروس

1. کارگاه ابزارهای مالی/ 4 ساعت 
استاندارد شماره 1: نحوه ارائه صورت‌های مالی، استاندارد شماره 2: صورت جریان‌های نقدی، استاندارد شماره 34: رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات