برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

محتوای دوره

هدف از برگزاري دوره:

 • چگونه می توان بین زیر سیستمهای منابع انسانی ( جذب ، آموزش ، ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد) هماهنگی درونی( افقی و عمودی) یکپارچگی و انسجام برقرار کرد؟
 • چگونه می توان بین زیر سیستمهای منابع انسانی با سایر سیستم های عملیاتی ( مالی و بازاریابی و ...) یکپارچگی و انسجام برقرار کرد؟
 • چگونه می توان بین استراتژی منابع انسانی و استراتژیهای بالادستی( کسب و کار و بنگاه ) یکپارچگی و هماهنگی بیرونی ( عمودی) به وجود آورد؟

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره

 • ​تعریف مدیریت
 • اهداف رشته مدیریت
 • اجزا و ابزارهای مدیریت
 • انواع تفکر در مدیریت
 • مدیریت استراتژیک شامل تدوین مقصد مطلوب ( ماموریت، چشم انداز ، ارزشها و اهداف استراتژیک) و مسیرمطلوب ( استراتژیها)
 • تدوین استراتژیهای منابع انسانی از طریق الگوهای فرایندی ( طبیعی و عقلایی) الگوهای نتیجه ای

  ( تک بعدی و دو بعدی) و ترکیبی ( SRP)                 برچسب ها

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان