مدیریت اجرایی

محتوای دوره

 • اصول و مبانی مدیریت و سازمان
 • مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری برای مدیران
 • اصول بازاریابی
 • خرید و سفارشات خارجی
 • مدیریت رفتارسازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • اقتصاد برای مدیران
 • تفکر سیستمی
 • آشنایی با قوانین
 • مباحث منتخب


برچسب ها

مدیریت اجرایی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان