مشاور امورقضایی درخانواده

 

 

مشاور امور قضائی خانواده

نام دوره آموزشی

مشاور امور قضائی خانواده

ساعت

50

شهریه (ریال)

7,175,000

رئوس مطالب


■ بررسی و تحلیل و بکارگیری قوانین ازدواج و طلاق 
■ بررسی و تحلیل و بکارگیری قوانین خانواده 
■ بررسی و تحلیل و بکارگیری قوانین زنان و کودکان 
■ بررسی و تحلیل و بکارگیری قوانین وصیت و ارث 
■ بررسی و تحلیل و بکارگیری قوانین ثبت احوالبرچسب ها

مشاور امورقضایی درخانواده