تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

محتوای دوره

 

 • تشریح متدولوژی تحقیق
 • برنامه­ ریزی پژوهش
 • پیش­ بینی بازار (ارائه ابزارهای آماری نظیر رگرسیون)
 • طراحی تحقیقات کمی و نظرسنجی در بازاریابی نظیر روش های نمونه­ گیری
 • آموزش تحلیل ­های آماری نظیر آزمون­ های فرض، همبستگی و غیره
 • کاهش ابعاد
  • طبقه بندی متغیرها
  • خوشه­ بندی و بخش­ بندی مشتریان
 • ارائه مثال­ های واقعی در هر بخش از مطالب


برچسب ها

تحقیقات بازار  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان