حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی

نام دوره آموزشی

حسابداری عمومی مقدماتی

ساعت

40

 

هدف:

حسابدار (عمومي مقدماتي) از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلي امور مالي بازرگاني بوده و وظايف آن شامل: شناسايي مفاهيم و تعاريف حسابداري، تشخيص مفروضات واصول حسابداري، كاربرد معادله حسابداري ، شناسايي رويداد هاي مالي و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداري، تهيه گزارش هاي مالي وصورت هاي مالي اساسي، ثبت حسابداري بازرگاني، انجام حسابداري موجودي كالا، عمليات حسابداري وجوه نقد، ثبت اسناد تجاري، اصلاح حسابها و اشتباهات حسابداري و بستن حسابها، بكارگيري رايانه و نرم افزارExcel در حسابداري است و با مشاغل حسابداري در ارتباط است.

رئوس مطالب


■ جلسه اول: آشنائی با معنی و مفهوم حسابداری ، انواع موسسات استفاده از حسابداری ، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ، رشته های تخصصی حسابداری ، انواع شرکت ها 
■ جلسه دوم: عناصر اصلی حسابداری ، مفهوم دارایی و آشنائی با اجزاء دارائی ها ، مفهوم بدهیه ها و آشنائی با اجزاء بدهی ها ، مفهوم سرمایه ، درامد و هزینه ، آشنائی با معادله اصلی حسابداری 
■ جلسه سوم: تجزیه و تحلیل رویدادهای دارای اثر مالی ، آشنائی با حاب و ماهیت حساب ها ، ماهیت حساب در هنگام افزایش و کاهش حساب ها در رویدادها دارای دارای اثر مالی (معاملات) ، حسابداری دوبل 
■ جلسه چهارم: آشنائی با انواع دفاتر قانونی و دفتر کمکی ، طریقه نوشتن معاملات در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل 
■ جلسه پنجم: حل تمرینات درمورد نوشتن دفتر روزنامه و انتقال به دفاتر کل و تدریس انواع تراز آزمایشی و طرز تهیه تراز آزمایشی 
■ جلسه ششم: رفع اشکال 
■ جلسه هفتم: آشنائی با حساب درآمد و هزینه و ماهیت حساب ها ، انواع صورت های مالی 
■ جلسه هشتم: آشنائی با حساب های موقت و دائم ، و بستن صورت های مالی 
■ جلسه نهم: آشنائی با حساب پیش پرداخت ، پیش دریافت ، ملزومات و ثبت اصلاحیه های مربوطه 
■ جلسه دهم: طرز تهیه کاربرگ و آشنائی با حساب های مربوط به موسسات بازرگانی که عبارت است از : خرید ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید ، فروش ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش ، و ماهیت این حساب ها 
■ جلسه یازدهم: آشنائی با صورتحساب سود و زیان موسسات بازرگانی ، صورتحساب سرمایه و ترازنامه 
■ جلسه دوازدهم: آزمون تا مطالب تدریس شده 
■ جلسه سیزدهم: ثبت اصلاحیه های مربوط به موسسات بازرگانی ، محاسبه استهلاک و آشنائی با انواع تخفیفات و یستم های نگهداری و بستن حساب های موقت و دائم 
■ جلسه چهاردهم: ارزیابی موجودی های پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته به روش های : Lifo و Fifo ، میانگین ساده و موزون 
■ جلسه پانزدهم: آشنائی با حساب صندوق ، اصلاح صندوق و اعلامیه بدهکاری و بستانکاری بانک ها و تهیه صورت مغایرت بانکی و انجام ثبت های لازم ، آشنائی با حساب تنخواه ، تنخواه گردان و انواع تنخواه گردان و ثبت های مربوطه 
■ جلسه شانزدهم: آشنائی با اسناد قانونی : سفته ، چک و برات و ثبت های مربوط با انواع سفته چک و برات در شرایط های مربوطه 
■ جلسه هفدهم: آشنائی با مطالبات مشکوک الوصول ، مطالبات سوخت شدهه و انجام ثبت های مربوطه 
■ جلسه هجدهم: آشنائی با مفروضات حسابداری و انواع آن ، اصول حسابداری و انواع آن ، اصول محدود کننده و انواع آن 
■ جلسه نوزدهم: آشنائی با انواع اشتباهات 
■ جلسه بیستم: رفع اشکال

اساتید مجتمع نخبگان زنجان