تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه

تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه

محتوای دوره

• آشنایی با مفاهیم نظري گزارشگري مالی
• آشنایی با ساختار و اجزاي صورتهاي مالی و یادداشتهاي توضیحی
• شناسایی روابط تناتنگ اجزاي صورتهاي مالی با یکدیگر و رعایت این ارتباطات در
گزارش نویسی
• آشنایی با شیوه هاي تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی
• برگزاري کارگاه عملی تهیه صورتهاي مالی و یادداشتهاي همراه​​​​برچسب ها

تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان