تهیه صورت های مالی تلفیقی

تهیه صورت های مالی تلفیقی

محتوای دوره

 

پیش نیاز : لیسانس حسابداری

  • تعاریف بکار رفتن در استاندارد
  • ارائه صورتهای مالی تلفیقی
  • مشمول و خروج از مشمول صورتهای مالی تلفیقی
  • ضوابط تلفیق
  • نحوه افشا در صورتهای مالی تلفیقی
  • صورتهای مالی تلفیقی نمونه


برچسب ها

تهیه صورت های مالی تلفیقی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان