مدارک مجتمع نخبگان برای استخدام معتبر است؟

جواب کارشناس :

 مجتمع نحبگان زیر نظر  سازمان فنی وحرفه ای بوده و مورد تایید ان سازمان بوده وازنظر استخدام حتما باید آزمون قبولی را ازسازمان فنی وحرفه ای دریافت نمایند

اساتید مجتمع نخبگان زنجان