آشنايي با تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی

آشنايي با تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی

محتوای دوره

 • نظام حقوق خصوصی ایران
 • مراحل و شرایط انعقاد قرارداد
 • اهلیت
 • ایجاب و قبول
 • محتوای قرارداد- شرایط ضمن قرارداد
 • خیارات
 • فسخ
 • ابطال
 • آثار ناشی از فسخ و ابطال
 • عقود معین و نامعین
 • نحوه عملی نگارش قراردادهای منتخب و مهم
 • عقد بیع
 • عقد اجاره
 • عقود اذنی
 • اجاره اتومبیل/ساختمان


برچسب ها

آشنايي با تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان