مدیریت کارخانه

 

مدیریت کارخانه

محتوای دوره

 

 • مدیریت سازمان و ساختار سازمان‌های تولیدی
 • مدیریت استراتژیک و استراتژی های تولید
 • اصول طراحی کارخانه و طرح گسترش کارخانه
 • برنامه زمانبندی تولید و برنامه‌ریزی تسطیح ظرفیت
 • مدیریت مواد و موجودی
 • تهیه طرح های توجیه اقتصادی، فنی
 • تکنیک های پیش بینی
 • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 • کیفیت و استانداردهای سیستمی
 • مدیریت دارایی های فیزیکی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • ابزارهای حل مساله و تصمیم گیری​​


برچسب ها

مدیریت کارخانه  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان